Охарактеризуйте суспільно-політичні уявлення Стародавньої Греції.

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

В історії давньо-грецької політичної думки виділяють 3етапи:

1етап(IX – Vст. До н.е.) пов'язаний із становленням старогрецької державності і представлений Гомером, Гесіодом, Солоном, Гераклітом, Піфагором і піфагорцями «семи мудрецями» та ін.

2етап(V- Iполовина IVст. До н.е.) припадає на час розквіту старогрецької філософської та політичної думки.. Цей етап представлений вченнями Демокріта, софістів, Сократа, Платона, Аристотеля.

3етап (2-а половина IVст – II ст до н.е.) характеризується занепадом старогрецької державності. Погляди цього періоду відображені у вчених Епікура, стоїків, Поліція.

На думку старогрецького політичного та державного діяча Солона, держава потребує таких законів, які б поєднали право і силу. Він вважає, що беззаконня та міжусобиці – найбільше зло, а порядок і закон – найбільше добро для держави.

Піфагор і його послідовники піфагорійці виступали за правління аристократів – розумової та моральної еліти суспільства Вони першими розпочали теоретичну розробку поняття «рівність». Справедливість, на думку піфагорійців, полягає у рівній віддачі за рівне. Найбільшим злом вони вважали анархію. На іх думку, людина за своєю природою не може обійтись без керівництва та належного виховання.

Геракліт вважав демократію як правління «нерозумних», а ідеальною формою правління вважав аристократію, під якою розумів не родову знать, а аристократію духу.

З іменем Сократа пов’язане виникнення моральної філософії. На його думку, закони є основою держави, без них не можливо організувати морального життя. Він виділяв такі форми правління: 1)царство – влада, яка ґрунтується на волі народу та засновується на державних законах; 2)тиранія – влада, яка базується на сваволі правителя; 3)аристократія – це правління кращих громадян, які виконують закони; 4)плутократія – влада, яка походить від багатства; 5) демократія – влада, яка походить від волі усіх. Критикуючи демократі. Сократ наголошував, що основний її недолік – некомпетентність посадових осіб, обраних випадково. Сократ першим сформував концепцію договірних відносин між державою та її громадянами. Можливість політичної свободи він повязував із пануванням мудрих і справедливих законів.

Платон увійшов в історію політичної думки творами «Держава», «Політика». У своїй праці «Держава» він розробив концепцію «ідеальна держава», суть якої полягає у тому, щоб кожен член сус-ва мав робити своє і лише своє, не роблячи, що є обов’язком інших громадян. Держава складається із 3-х верств громадян: правителів, воїнів, виробників. Справедливість полягає у тому, щоб кожен працював згідно власних задатків і дотримувався відповідного місця в сус-ві. Справедливість, на думку Платона, це коли у правителів переважає мудрість, у воїнів – мужність і сила, у виробників – поміркованість. Ідеальною формою держави Платон вважав аристократію.На політичну тематику Аристотеля бкли написані твори «Політика», «Афінська політика», «Риторика». Держава, за Аристотелем, виникла природним шляхом для задоволення життєвих потреб громадян, але мета її заснування – досягнення блага людей. Аристотель першим назвав людину «істотою політичною», тобто такою , що може жити лише у державі. Аристотель першим розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він розглядав правильні та неправильні форми держави: правильні – монархія, аристократія, політея; неправильні – тиранія, олігархія, демократія. Найправильнішою формою держави Аристотель назвав політею, під якою розумів правління більшості в інтересах загального блага.

Засновником стоїцизму був давньогрецький мислитель Зенон. Стоїки вважали, що в основі громадянського суспільства лежить природний потяг одне до одного. Держава є не штучне, договірне утворення, а природне обєднання. Зенон відстоював думку, що в ідеальному сус-ві повинні існувати однакові порядки. Найкращим дердавним ладом є поєднання демократії, царської влади і аристократії.

Політичний діяч Поліція вважав, що історія виникнення держави та зміна її форм відбувається по кругообігу і проходить 6 основних стадій: царство, тиранія, аристократія, олігархія, демократія, охлократія. Найкращою формою правління є поєднання царської влади, аристократії, демократії, така змішана форма забезпечує стабільність у державі.


6631374173380604.html
6631399125227499.html
    PR.RU™